Event marketing – novi trend u marketingu

Event marketing je novi alat promocije, informisanja, obaveštavanja, podizanja ugleda jedne organizacije. To je komuniciranje sa onima koji će slušati i doživeti ono što im preduzeće ima reći i pokazati.

Event-i se mogu okvirno sistematizovati u 4 grupe:Event marketing je organizovanje specijalno sponzorisanih događaja koji plene pažnju publike i medija i ostaju zabeleženi u sećanju.

 • Proslave (sajmovi, smotre, karnevali, venčanja, godišnjice, rođendani i sl.)
 • Edukacije (konferencije, sastanci i sl.)
 • Promocije (lansiranje proizvoda, modne revije i sl.)
 • Komemoracije

Razlozi organizovanja event-a razlikuju se u zavisnosti od delatnosti preduzeća, a najčešći su:

 • podizanje zapaženosti;
 • stvaranje pozitivnih asocijacija i poverenja;
 • jačanje imidža;
 • zbližavanje sa klijentima;
 • nagrađivanje zaposlenih;
 • korišćenje prilike za promociju.

Preko event marketinga izbegavaju se masovni mediji i osigurava se veći stepen pažnje i interesa potrošača. Sponzorstvom je moguće ciljno usmeriti komunikacijske sadržaje i tako kreirati pozitivne asocijacije publike i zaobići jezičke, kulturološke i pravne barijere.

U većini zemalja nije dozvoljeno oglašavati alkohol i cigarete pa je kroz organizovanje i sponzorisanje događaja moguće legalno oglašavanje institucije ili marke proizvoda čija je promocija zakonom zabranjena.

Organizatori event-a imaju veliki zadatak, jer ih do ostvarenja zadovoljavajućih rezultata, osim dobre ideje i planiranja, čeka i niz nepredviđenih sitnih organizacijskih problema.

Odluke organizatora vezane su za 10 područja:

 • Istraživanje
 • Kreiranje i dizajn
 • Priprema mesta događaja
 • Organizovanje keteringa i dekorisanje
 • Organizacija zabavnih aktivnosti
 • Organizacija prevoza
 • Kreiranje i slanje pozivnica
 • Dogovaranje smeštaja za bitne goste i klijente
 • Koordinacija zaposlenih
 • Kontrola i evaluacija događaja

Dobar event mora imati jasan cilj, određeni nivo priželjkivanih rezultata i unapred određen budžet. Osim produkcijskih troškova i agencijskih provizija, budžet se sastoji od predviđenih ulaganja u medije i odnose s javnošću.

Rezultati event marketinga  mere se u ostvarenom PR-u, kretanju prodaje, povećanju zapaženosti brenda i slično. Često je prisutan problem vrednovanja, jer je event-e ponekad teško realno oceniti kao uspešne ili neuspešne.

Jedna od metoda koja se koristi za merenje uspešnosti event-a jeste anketiranje ispitanika pre i nakon događaja u cilju merenja promena u poznatosti, mišljenjima, stavovima i nameri potrošača.

Event-i ne smeju biti sami sebi svrha, već treba voditi brigu o ciljevima koji se žele postići. Kako bi preduzeće postiglo ciljeve, nužno je da se na event-u pojave željeni gosti, bilo da je reč o klijentima, zaposlenima ili potrošačima. Bitno je na vreme pokrenuti priču o događaju i time osigurati komunikaciju  „od usta do usta”. Takođe, ne sme se dogoditi da se u to vreme održava sličan, ili još gore, atraktivniji event.

Glavna pravila event-a su sledeća:

 • Glavna ideja event marketinga mora biti rezultat dobrog istraživanja tržišta.
 • Za dobru pripremu i organizaciju treba ostaviti dovoljno vremena i budžeta.
 • Događaj mora biti u skladu sa imidžom preduzeća i da „gađa“ ciljnu publiku.
 • Događaje sa previše sponzora treba izbegavati.
 • Vlastiti događaji maksimiziraju uticaj na imidž i prodaju.
 • Event se mora uklapati u ciljeve integrisane marketinške komunikacije.

Najčešće preduzeća angažuju neku agenciju da im odradi event marketing, tj. organizuje priredbu, skup, konferenciju, kongres, manifestaciju, festival, PR konferenciju, sajam ili izložbu.