8 neizbežnih koraka svake uspešne PR kampanje

Jedno od značajnijih zaduženja i obaveza svakog PR stručnjaka je osmišljavanje, planiranje i realizacija PR kampanja. U zavisnosti od ciljeva, svaka od tih kampanja zahteva različito vreme za realizaciju, kao i primenu drugačijih strategija i taktika. Međutim, postoje jedinstvena pravila bez kojih nijedna PR kampanja ne može biti uspešna.
Želite da se oprobate u ulozi PR menadžera? Saznajte koji su to nezaobilazni koraci svake PR kampanje.
1. Istraživanje i analiza situacije
Pre bilo kakve PR aktivnosti, neophodno je da uradite relevantno istraživanje. U zavisnosti od PR kampanje koju želite da sprovedete, možete primeniti različite metode istraživanja (upitnici, intervjui, blogovi, knjige, članci…). Kreiranje fokus grupe vam u mnogome može produbiti, a i vremenski skratiti istraživanje. Od velike je važnosti i temeljno uraditi SWOT (prednosti, slabosti, mogućnosti, pretnje) i PEST (politički, ekonomski, socio-kulturološki i tehnološki faktori) analize jer vam od njihovih rezultata zavise naredni koraci.
2. Ciljevi
Nakon kvalitetno urađenih analiza možete odrediti ciljeve vaše PR kampanje. Svaki cilj mora da bude SMART (specifičan, merljiv, dostižan, realan, vremenski određen). U zavisnosti od situacije, ponekad se može desiti da je neophodno prvo postaviti ciljeve, a tek zatim sprovesti odgovarajuća istraživanja.
3. Određivanje ciljne grupe i svih učesnika u PR kampanji
Kome želite da se obratite? Nakon što odredite ciljnu publiku kojoj želite da prenesete poruke kampanje, biće vam znatno lakše da same poruke kreirate u odnosu na profile tih ciljnih grupa. Tako ćete željene informacije komunicirati na pravi način i brže i efikasnije stići do cilja. Takođe je bitno da pored ciljnih grupa odredite i druge potencijalne učesnike u kampanji. To mogu biti zaposleni u kompaniji, dobavljači, viši rukovodioci, investitori i dr. Svi oni vam mogu biti od koristi prilikom realizacije same kampanje, te je poželjno da i njih uzmete u obzir tokom planiranja.
4. Ključne poruke
Morate znati šta želite da kažete. Svaka PR kampanja mora sadržati poruke koje su jasne, koncizne i razumljive ciljnoj grupi. One predstavljaju važan deo procesa formiranja stavova te se ne smeju međusobno sukobljavati i preplitati.
5. Strategije i taktike
Strategijom određujete gde ste sad i gde želite da budete, dok raznim taktikama dolazite do tog cilja. Drugim rečima, strategija predstavlja temelj na kom gradite planirane taktike. U zavisnosti od vrste kampanje, možete se koristiti jednom ili više taktika (lobiranje, odnosi sa medijima, događaji, intervjui, prezentacije, konsultacije…).
6. Budžet
Određivanje budžeta je veoma bitno jer od njega zavise aktivnosti koje možete ili ne možete pokrenuti. Potrebno je sagledati sve potencijalne troškove kampanje i odrediti koji su neophodni, a koji ne, te u skladu sa tim planirati adekvatne aktivnosti.
7. Vremenska linija
Napravite plan, odredite rokove i poštujte ih. Ukoliko postoje budući događaji koji bi mogli biti od koristi za vašu kampanju, na ovaj način ih možete pratiti i u odnosu na njih planirati odgovarajuće akcije.
8. Evaluacija
Svaki uspešan PR menadžer zna koliko je evaluacija bitna za PR kampanju. Ona se radi tokom i nakon kampanje. Ukoliko određene akcije ne donose dobiti koje su planirane na početku, evaluacijom ćete stići do te informacije i time otvoriti mogućnost da te akcije dodatno izmenite ili dopunite. Nakon završene kampanje, upoređuju se dobijeni rezultati sa planiranim ciljevima, utvrđuje konačno stanje i efekti koje je kampanja donela.

Voleli biste da se bavite odnosima sa javnošću?
Saznajte šta vam je sve potrebno kako biste postali PR menadžer. Obuke i kursevi dugi niz godina organizuje obuke za najtraženija i najplaćenija zanimanja na domaćem i inostranom tržištu. Tako ovom prilikom možete pohađati kurs za online PR asistenta i započeti svoju karijeru u oblasti odnosa s javnošću. O kursu saznajte više klikom na LINK.
Autor: T. Lukić