Koji liderski stil da izaberete?

Stil liderstva je način na koji uspostavljate odnose između Vas i saradnika kao i ostalih zaposlenih u preduzeću, tj. način na koji usmeravate ponašanje podređenih i sredstva koja koristite da ih privolite na željeno ponašanje.
Na osnovu Vašeg pristupa motivisanju podređenih, načina na koji donosite odluke, izvora moći koji koristite da ostvarite uticaj na podređene i sposobnosti da prilagodite svoje ponašanje možete odabrati sledećih 5 stilova:

1. Autokratski stil vođenja odlikuje se time što sami donosite odluke. Nemate poverenja u saradnike. Koristite prinudu, a uticaj vam proizilazi iz formalnog autoriteta.

2. Demokratski stil vođenja odlikuje se većom uključenošću podređenih u odlučivanje i većim poverenjem u podređene. Odlučivanje je decentralizovano, autoritet se delegira i ovaj stil obezbeđuje participaciju zaposlenih, fleksibilnost organizacije i bolje performanse.

3. Liberalni stil vođenja odlikuje se punom uključenošću svih zaposlenih, u koje imate puno poverenje, a oni se osećaju potpuno slobodni da diskutuju o svim pitanjima.

4.Transakciono vođstvo ogleda se u tome da utvrđujete šta podređeni treba da urade da bi se ostvarili ciljevi organizacije, definišete zadatke i raspoređujete poslove podređenima, a zatim ih podstičete i motivišete da postignu zadate ciljeve.

5. Transformaciono vođstvo podrazumeva da imate viziju i energiju da inspirišete svoje sledbenike. Treba da budete zastupnici promena, da ste odvažni, da imate poverenja u ljude, da učite dok ste živi, da ste sposobni da se uhvatite u koštac sa složenošću, da ste vizionar.